interculturel 1
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 12922 visits
serwiszglossie
 

 

Interculturel 1 leçon de géographie


acier m stal

agriculture f rolnictwo

avalanche f lawina

barque f barka

bête f zwierzę

bijou m klejnot

blessé m ranny

canne f à sucre trzcina cukrowa

citoyen m obywatel

commerce m handel

communauté f wspólnota, społeczność

décès m zgon

dégât m szkoda

densité f gęstość, zagęszczenie

diagonale f przekątna

exportateur m eksporter

filet m de pêche sieć rybacka

indigène m tubylec

industrie f przemysł

nourriture f żywność

objet m przedmiot

or m złoto

peau f skóra

producteur m producent

réalité f rzeczywistość

ressources f pl zasoby

richesse f bogactwo

signe m znak

valeur f wartość

verglas m gołoledź


alimentaire spożywczy

clandestin -e nielegalny, przemytniczy

conquis-e zdobyty

dispersé -e rozsiany, rozproszony

d’outre mer zamorski

étendu -e rozległy, obszerny

faible słaby

fort -e silny

principal -e główny

prospère pomyślny

indispensable konieczny, niezbędny

inoxidable nierdzewny

pauvre biedny

peuplé -e zaludniony

précieux -euse cenny

spatial -e kosmiczny

turbulent -e niespokojny


autrefois dawniej

hors de poza

malgré pomimo

notamment zwłaszcza


abriter osłaniać, dawać schronienie

assister à być obecnym

avoir du mal à mieć trudności w

céder à ustępować, ulegać

endommager uszkadzać

entourer otaczać

évoquer przywoływać, wywoływać

faire partie de należeć do

indiquer wskazywać

lier à wiązać

regretter żałować

reposer sur polegać na

se développer  rozwijać się

se tourner vers skierować się


à la fin de na końcu

au début de na początku

dans le monde entier na całym świecie

en particulier szczególnie, zwłaszcza

la Deuxième Guerre mondiale II wojna światowa

pendant très longtemps bardzo długo

des essais nucléaires próby nuklearne

un taux de chômage wskaźnik bezrobocia

l’effet de serre efekt cieplarniany

le réchauffement du climat globalne ocieplenie

le trou dans la couche d’ozone dziura w warstwie ozonowej

do g�ry | utworzy�: Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 12922 visits