Francofolie express 1
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 4994 visits
serwiszglossie
downloads
 

 aller allé iść jechać

apprendre appris uczyć się

attendre attendu czekać

avoir eu mieć

battre battu bić

boire bu pić

comprendre compris rozumieć

connaître connu znać

découvrir découvert odkryć

descendre descendu schodziś, wysiadać

devenir devenu stawać się

devoir dû musieć

dire dit powiedzieć

dormir dormi spać

écrire écrit pisać

entendre entendu słyszeć

être été być

faire fait robić

lire lu czytać

mettre mis kłaść

mourir mort umierać

naître né urodzić się

offrir offert ofiarować

ouvrir ouvert otwierać

partir parti wyjeżdżać

perdre perdu zgubić, przegrać

permettre permis pozwalać

pouvoir pu móc

prendre pris brać

promettre promis obiecywać

répondre répondu odpowiadać

revenir revenu wracać

savoir su umieć, wiedzieć, potrafić

sortir sorti wychodzić

souffrir souffert cierpieć

vendre vendu sprzedawać

venir venu pójść z kimś, pochodzić, przybywać

vivre vécu żyć

voir vu widzieć

vouloir voulu chcieć
do g�ry | utworzy�: p.prof. Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 4994 visits