Station 2 et 3
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 15184 visits
serwiszglossie
 

 

station 2 i 3

acheter kupować

adorer uwielbiać

aimer kochać, lubić

avoir de la chance

détester nienawidzieć

jouer grać

jouer au tennis/ au foot /aux jeux vidéo grać w tenisa/ piłkę nożną/ gry komputerowe

inviter zapraszać

naviguer sur internet serfować po internecie

regarder la télé ogladać telewizję

regarder un film à la télé oglądać film w telewizji


acteur m actrice f aktor / aktorka

âge m wiek

ami m przyjaciel

amie f przyjaciółka

campagne f wieś

champion m championne f mistrz / mistrzyni

chanteur m chanteuse f piosenkarz piosenkarka

cinéma m kino

cours m wykład, zajęcia

dictée f dyktando

directeur m dyrektor

domicile m miejsce zamieszkania

école f szkoła

élève m uczeń

exercice m ćwiczenie

livre m książka

maison f dom

mère f matka

mode f moda

nationalité f narodowość

nom m nazwisko

prénom m imię

profession f zawód

promenade f spacer

université f uniwersytet

vélo m rower

ville f miasto

voisin m sąsiad

voiture f samochód


agressif agressive agresywny

amoureux amoureuse zakochany

autre inny

bon bonne dobry

content contente zadowolony

dernier dernière ostatni

excellent excellente doskonały

facile łatwy

grand grande duży

heureux heureuse szczęśliwy

insupportable nieznośny

intelligent intelligente inteligentny

jaloux jalouse zazdrosny

jeune młody

malheureux malheureuse nieszczęśliwy

même taki sam

mignon mignonne milutki

mondial mondiale światowy

nerveux nerveuse nerwowy

premier première pierwszy

principal principale główny

rouge czerwony

sérieux sérieuse  poważny

sévère surowy, wymagający

triste smutny

vert verte zielony


pendant podczas, w czasie

plus de więcej niż

qui kto

comme moi tak jak ja


il va au lycée on chodzi do liceum

je suis né / je suis née  urodziłem się / urodziłam się

dans une autre classe w innej klasie

dans le même lycée w tym samym liceum

quelles langues tu parles? jakimi językami mówisz?

qui est-ce? Qui c’est? kto to jest?

C’est to jest ce sont to są

do g�ry | utworzy�: Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 15184 visits