civilisation 3
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 15752 visits
serwiszglossie
 

Ancêtre m przodek

Armistice m zawieszenie broni

Ascension f Wniebowstąpienie

Automobiliste m kierowca

Autoroute f autostrada

Bonheur m szczęście

Boulangerie f piekarnia

Calendrier m kalendarz

Choix m wybór

Congé m urlop

Conseil m rada

Contrat m umowa

Couple m para, związek

Cousinade f  zjazd rodzinny

Début m początek

Eglise f kościół

Emploi m du temps plan zajęć

Espérance f de vie długość życia

Etat m stan, państwo

Fécondité f płodność

Fête f święto

Génie m geniusz

Guerre f wojna

Habitant m mieszkaniec

Honneur m zaszczyt

Indice m wskaźnik

Itinéraire m trasa

Joie f radość

Justice f sprawiedliwość

Magasin m sklep

Mariage m ślub

Matière f przedmiot szkolny

Membre m członek

Messe f Msza św.

Moitié f połowa

Noel m Boże Narodzenie

Nombre m liczba

Officier de justice urzędnik sądowy

Pâques fpl Wielkanoc

Passe-temps m zainteresowanie

Pays m kraj

Personne f âgée starsza osoba

Piéton m pieszy

Prise f wzięcie, zajęcie

Rentrée f scolaire początek roku szkolnego

Réunion f zebranie

Route f droga

Témoin m świadek

Toussaint f Wszystkich Świętych

Trou m dziura, okienko w planie

Union f związek

 

Annoncer ogłaszać

Augmenter zwiększać się, wzrastać

Célébrer świętować, obchodzić

Changer zmieniać

Choisir wybierać

Compter liczyć

Consacrer à poświęcać

Désirer pragnąć, życzyć sobie

Diminuer zmniejszać się

Eviter unikać

Exister istnieć

Faire part de zawiadamiać o

Fermer zamykać

Former tworzyć

Inviter zapraszać

Mesurer  mierzyć

Mourir umierać

Partager dzielić

Peser ważyć

Rechercher poszukiwać

Respecter szanować

Retrouver odnajdować

Se marier brać ślub

Signer podpisywać

S’occuper de zajmować się

Varier zmieniać

 

Alimentaire alimentaire spożywczy

Elevé élevée duży, wysoki

Eloigné éloignée daleki, odległy

Emu émue wzruszony

Etonnant étonnante zadziwiający

Férié fériée wolny od pracy

Immense immense olbrzymi

Libre libre wolny

Même même taki sam

Né née urodzony

Ouvert ouverte otwarty

Précédent précédente poprzedni

Rare rare rzadki

Reconnu reconnue uznany

Religieux religieuse religijny

 

A côté de obok

Actuellement obecnie

Au début de na początku

Bref podsumowując, w skrócie mówiąc

Derrière za

Grâce à dzięki

Longtemps długo

Presque prawie

Sauf oprócz

Souvent często

Surtout zwłaszcza

Tout le monde wszyscy

Vraiment naprawdę

 

De plus en plus coraz więcej

Il arrive que zdarza się, że

Il y a beaucoup de monde dużo ludzi

Il vaut mieux lepiej

Ne t’en fais pas nie przejmuj się

Ne vous en faites pas nie przejmujcie się

 

 
do g�ry | utworzy�: Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 15752 visits