Francofolie express 1
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 14282 visits
serwiszglossie
 

 Accueillir  przyjmować

Acheter  kupować

Apprendre  uczyć się

Bloguer prowadzić blog

Bouger ruszać się

Changer zmieniać

Commencer zaczynać

Comprendre rozumieć

Contrôler pilnować

Corriger poprawiać

Demander pytać

Devoir musieć

Donner dawać

Durer trwać

Fréquenter uczęszczać

Offrir ofiarować

Passer spędzać

Pénétrer wejść do  środka

Pouvoir móc

Pratiquer  uprawaiać

Prendre brać

Ranger porządkować

S’amuser bawić się

Se déplacer przemieszczać się

Se détendre odprężać się

Se préparer przygotowywać się

Se reposer odpoczywać

Se retrouver spotykać się

Télécharger ściągać z internetu

Trouver  znaleźć

Venir przychodzić

Vouloir chcieć

 

Accueil m recepcja

Activité f działalność

Appareil m urządzenie, sprzęt

Après-midi m popołudnie

Athlétisme m lekkoatletyka

Baccalauréat m matura

Cantine f  stołówka

Chambre f pokój

Champion m mistrz

Collège m gimnazjum

Concierge m dozorca

Ecran m monitor

Escalade f wspinaczka

Escrime m szermierka

Etablissement m placówka,

Etranger m cudzoziemiec

Explication f  wyjaśnienie

Film d’amour film miłosny

Film d’aventure film przygodowy

Film d’horreur horror

Foyer m świetlica

Garçon m chłopiec

Gardien m stróż, dozorca

Gymnase m sala gimnastyczna

Infirmerie f gabinet pielęgniarski

Lit m łóżko

Loge f recepcja

Logiciel m program komputerowy

Magasin m sklep

Matin m rano

Natation f pływanie

Nauveauté f nowość

Passage m przejście

Passant m przechodzień

Proviseur m dyrektor liceum

Roller m rolki

Ski m narty

Temps m czas

Terre f ziemia

Traitement m edytor

Visiteur m gość

 

Différent différente różny, inny

Difficile difficile trudny

Enorme énorme olbrzymi

Futur future przyszły

Individuel individuelle pojedynczy, osobisty

Libre libre wolny

Obligatoire obligatoire obowiązkowy

Professionnel professionnelle zawodowy

 

Bref  krótko mówiąc, podsumowując

Demain jutro

De moins en moins coraz mniej

De plus en plus coraz więcej

En moyenne średnio

Loin de daleko

Moins de mniej

Pendant podczas

Plus de więcej
do g�ry | utworzy�: p.prof. Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 14282 visits