station 1
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 17989 visits
serwiszglossie
downloads
 

 Station 1

A plus do zobaczenia

Au Revoir do widzenia

Avec  z

Bien dobrze

Très bien  bardzo dobrze

Bonjour  dzień dobry

Dans w

Ici tutaj

Merci dziękuję

Pour aby żeby

Salut cześć

En vacances na wakacjach

Et toi a ty

Pas mal nieźle, dobrze

Voilà oto

 

Classe ż klasa

Fille ż dziewczyna

Garçon m chłopak

Lycée m liceum

Mois m miesiąc

Personne ż osoba

 

être być                       Je suis jestem              Tu es jesteś

avoir mieć                    J’ai mam                       Tu as masz

habiter mieszkać          J’habite mieszkam         Tu habites mieszkasz

rester zostać                Je reste zostaję            Tu restes zostajesz

parler mówić               Je parle mówię            Tu parles mówisz

étudier studiować       J’étudie studiuję         Tu étudies studiujesz

 

Où tu habites ? Gdzie mieszkasz ?

J’habite à ........... Mieszkam w .....

Tu as quel âge ? Ile masz lat ?

J’ai ............ ans. Mam …….. lat

Comment tu t’appelles ? Jak się nazywasz ?

Je m’appelle ................  Nazywam się ……..

Où tu étudies ? Gdzie studiujesz?

Où tu es ? Gdzie jesteś ?

Je suis dans la classe au lycée. Jestem w klasie w liceum.

Je parle anglais et français. Mówię po angielsku i francusku.

 

Américain américaine amerykański/a

Anglais anglaise angielski/a

Belge belge belgijski/a

Espagnol espagnole hiszpański/a

Français  française francuski/a

Russe russe rosyjski/a

Sympa sympatyczny/a

 
do g�ry | utworzy�: Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 17989 visits