PRONOMS RELATIFS SIMPLES
      | modyf: p.prof. Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 16200 visits
serwiszglossie

Les pronoms relatifs simples - zaimki wzgledne proste

Zaimki względne proste :QUI  / QUE / OÙ / DONT (który / która /którzy  /które) pozwalają łączyć dwa lub więcej zdań, omijając powtórzenia wyrazów wcześniej już wymienionych, np.:

 

Je regarde une femme; cette femme est blonde. -Patrzę na kobietę; ta kobieta jest blondynką.

W obu zdaniach występuje słowo kobieta. Można jednak, przy użyciu zaimka względnego QUI zmodyfikować te dwa zdania, oto przekształcenie :

 

Je regarde une femme qui est blonde. - Patrzę na kobietę, która jest blondynką.

Powstało jedno zdanie, bez powtarzania słowa kobieta.
Wyróżniamy cztery zaimki względne proste: 

 

1. QUI ( który/ która/ którzy / które ) -  zaimek ten zastępuje podmiot  czasownika, który go poprzedza i wyraża zarówno osoby jak i przedmioty :

 La femme qui arrive parle bien italien. - Kobieta, która nadchodzi, mówi dobrze po włosku.

 

Zaimek QUI , zastępuje nam podmiot: la femme, i jest jednocześnie podmiotem czasownika arrive.
Pozostałe przykłady :

Les touristes qui partent à 9 heures.

Turyści, którzy odjeżdżają o godz.9

Les filles qui jouent au tennis viennent chez nous ce soir.

Dziewczyny, które grają w tennis, przyjdą do nas dziś wieczorem.

Le garçon qui travaille avec mon père s'appelle Pierre.

Chłopak, który pracuje z moim ojcem, ma na imię Pierre.

J'ai une amie qui parle polonais.

Mam przyjaciółkę, która mówi po polsku.

 


Jak zostało wspomniane wcześniej, zaimek QUi zastępuje podmiot, będący rzeczą, np:

Les documents qui sont sur la table appartiennent à Marie.

Dokumenty, które są na stole, należą do Marii.

C'est un livre qui est écrit en anglais.

To jest książka, która jest napisana po angielsku.

Le train qui part à 13 heures s'arrête à Paris.

Pociąg, który odjeżdża o 13, zatrzymuje się w Paryżu.


Powyższe przykłady jasno pokazują użycie zaimka QUI . Jest on zaimkiem niezmiennym, tzn. jego forma jest taka sama bez względu na rodzaj czy liczbę zastępowanego słowa.

UWAGA!  W języku francuskim, przed zaimkiem QUI
, nie stawia się przecinka.

2. QUE ( który / którego / którą / które ) - zaimek ten odnosi się do dopełnienia bliższego czasownika , który go poprzedza. Może oznaczać zarówno osoby jak i rzeczy, np. :

Le livre que je lis est érit en français.            

Książka, którą czytam jest napisana po francusku


Zaimek względny QUE zastępuje w powyższym zdaniu słowo le livre, które jest dopełnieniem bliższym czasownika lire ( czytać coś).
Pozostałe przykłady:

La femme que j'aime s'appelle Monique.

Kobieta, którą kocham, ma na imię Monika.

C'est un acteur que je connais.

To jest aktor, którego znam.

Le fromage que tu manges  n'est pas frais.

Ser, który jesz , nie jest świeży.

 

Zaimek QUE , przed samogłoską przybiera postać QU' . Przykłady :

C'est une actrice qu'il adore.

To jest aktorka, którą on uwielbia.

La voiture qu'elles conduisent est très rapide.

Samochód, który one prowadzą, jest bardzo szybki.

Le magasin qu'ils conaissent a changé d'adresse.

Sklep, który on znają, zmienił adres.Zaimek QUE , jest  zaimkiem nieodmiennym, tzn. jego forma jest taka sama bez względu na rodzaj czy liczbę zastępowanego słowa.

UWAGA!  W języku francuskim, przed zaimkiem QUE
, nie stawia się przecinka.

Ważne!!!!!


W czasie passé composé , w zdaniach z zaimkiem QUE , participe passé musi zostać uzgodniony w liczbie i rodzaju z dopełnieniem , które to ten zaimek zastępuje !!!!!!

 

Przykłady:

Le chien qu'on a vu est dangereux.

Pies, którego widzieliśmy, jest groźny.

Les filles qu'on a connues samedi soir sont italiennes.

Dziewczyny, które poznaliśmy w sobotę wieczorem, są Włoszkami.

Où sont les documents que je t'ai donnés hier?

Gdzie są dokumenty, które dałem ci wczoraj?

Le livre que nous avons acheté est très intéressant.

Książka, którą kupiliśmy ,jest bardzo interesująca.

J'aime bien la chanson que vous avez chantée.

Lubię piosenkę, którą zaśpiewaliście.Powyższe zdania ilustrują uzgodnienia participe passé przy zaimku QUE.

Zapamiętajmy w liczbie pojedynczej dla rodzaju męskiego nie dodajemy żadnej końcówki
w liczbie pojedynczej dla rodzaju żeńskiego dodajemy:            e

w liczbie mnogiej dla rodzaju męskiego dodajemy:                   s
w liczbie mnogiej dla rodzaju żeńskiego dodajemy:                  es

 

3. ( w którym/ w której/ w których/kiedy)- zaimek ten odnosi się do okolicznika miejsca lub czasu:

 

La ville j'habite est très belle.

Miasto, w którym mieszkam, jest bardzo ładne.

Elle téléphone toujours à une heure je ne suis pas au bureau.

Ona dzwoni o zawsze o tej porze, kiedy nie ma mnie w biurze.

La rue ils habitent est très agréable.

Ulica, na której oni mieszkają, jest bardzo przyjemna.

Le jour je suis né était un jeudi.

Dzień, w którym się urodziłem, to czwartek.

Il m'a téléphoné le jour tu es parti.

On zadzwonił do mnie w dniu, w którym wyjechałeś.

Le jour j'ai pris cette photo il faisait chaud.

W dniu, w którym zrobiłem to zdjęcie, było ciepło.


UWAGA!  W języku francuskim, przed zaimkiem , nie stawia się przecinka.


4. DONT - ten zaimek zastępuje nam w zadaniu dopełnienie czasownika wprowadzanego za pomocą przyimka  de:

 

La femme dont je (de qui?)parle porte une robe dont je rêve.  (de quoi?)
                 
                                          

Kobieta, o której mówię, ma sukienkę, o której marzę.


Trzeba zwrócić uwagę na konstrukcję tych czasowników:
parler de quelq'un - mówić o kimś       parler de quelque chose - mówić o czymś
rever de quelque chose  - marzyć o czymś

W obydwu przypadkach, wprowadzają one dopełnienie za pomocą przyimka de. Przykładowe zdania:

czasownik  francuski  

odpowiednik polski

             zdanie francuskie

               tłumaczenie polskie

dépendre de qqch

zależeć od czegoś

L'argent dont tout dépend n'est pas le plus imporant.

Pieniądze, od których wszystko zależy, nie są najważniejsze.

discuter de qqch

dyskutować o czymś

Le problème dont vous discutez ne vous concerne pas.

Problem, o którym dyskutujecie was nie dotyczy.

jouer de qqch

grać na czymś

Il a vendu la guitare dont il jouait au lycée.

On sprzedał gitarę, na której grał w liceum.

s'occuper de qqch

zajmować się czymś

Le festival dont il s'est occupé a eu un grand succès.

Festiwal, którym on się zajmował, odniósł wielki sukces.

s'occuper de qqn

zajmować się kimś

Ce sont les enfants dont je m'occupe souvent.

To są dzieci, którymi się często zajmuję.

parler de qqch

mówić o czymś

Le livre dont tu me parles est cher.

Książka, o której mi mówisz, jest droga.

se servir de qqch

korzystać z czegoś

La voiture dont tu te sers est dans le garage.

Samochód, z którego korzystasz, jest w garażu.

souffrir de qqch

cierpieć na coś

La malqdie dont elle souffre est incurable.

Choroba, na którą ona cierpi, jest nieuleczalna.

se souvenir de qqch

przypominać sobie coś

Mon enfance dont je me souviens était très agréable.

Moje dzieciństwo, które sobie przypominam, było bardzo przyjemne.

se souvenir de qqn

przypominać sobie kogoś

C'est un fille dont il ne se souvient pas.

To jest dziewczyna, której on sobie nie przypomina.

avoir envie de qqch

chcieć czegoś/ mieć na coś ochotę

Ils m'ont montré le livre dont j'ai très envie.

Pokazali mi książkę, którą bardzo chcę.

avoir besoin de qqch

potrzebować czegoś

Ils veulent acheter une nouvelle maison dont ils ont vraiment besoin.

Oni chcą kupić dom, którego naprawdę potrzebują.Zaimek DONT zastępuje również dopełnienie przymiotnikowe ( z czasownikiem ÊTRE),cały czas, wprowadzone przez przyimek de .
Przykłady :

czasownik francuski

odpowiednik polski

                       zdanie francuskie

            tłumaczenie polskie

être content de qqch

być zadowolonym z czegoś

Le travail dont il est content est très fatiguant. (content du travail )

Praca, z której on jest zadowolony, jest bardzo męcząca.

être fier de qqch

być dumnym z czegoś

Adalbert nous a fait visiter sa maison dont il est si fier. ( fier de sa maison)

Wojtek oprowadził nas po swoim domu, z którego jest tak dumny.

être passionné de qqch

być zapasjonowanym czymś

Il regarde tous les matches de foot dont il est tellement passionné. (passinné du foot)

On ogląda wszystkie mecze piłki nożnej, którą jest tak  zapasjonowany.

être sûr de qqch

być pewnym czegoś

C'est une date dont je suis sûr.
(sur d'une date)

To jest data, której jestem pewien.

 

Zaimek DONT zastępuje także dopełnienie rzeczownikowe wprowadzone przyimkiem de. Przykład :

Les enfants dont il est le père jouent maintenant dans le jardin.
                  
(il est le père des enfants)

Dzieci, których on jest ojcem, bawią się teraz w ogrodzie.


W zdaniu tym, zaimek zastępuje słowo dzieci:
Les enfants jouent maintenant dans le jardin.Il est le père des enfants.

Pozostałe przykłady :

Allez voir ce film dont le metteur en scène est très connu en France. (le metteur en scène de ce film)

Idźcie zobaczyć ten film, którego reżyser jest bardzo znany we Francji.

La femme dont nous conaissons la soeur vend sa maison. (la souer de cette femme)

Kobieta, której siostrę znamy, sprzedaje swój dom.

Le parc dont tu vois les arbres est très grand. (les arbres de ce parc)

Park, którego drzewa widzisz, jest bardzo duży.

C'est un roman dont le titre ne me dit rien.(le titre de ce roman)

To jest powieść, której tytuł nic mi nie mówi.

J'habite avec un Italien dont la soeur habite New York.(la soeur de cet Italien)

Mieszkam z Włochem, którego siostra mieszka w Nowym Yorku.

C'est un restaurant dont les spécialités sont réputées.(les spécialités de ce restaurant)

To jest restauracja, której potrawy są bardzo znane.

 

 

 

Opracował: Mateusz Szerechan

w oparciu o stronę www.ang.pl

 

 
do g�ry | utworzy�: Dawid Bielawski | modyf: p.prof. Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 16200 visits